Τηλ.: +30-210-8000357
Φαξ: +30-210-62056027
E-mail: info@giavasoglou.gr

Κτιριακές Μελέτες
περισσότερα
Κατασκευές
περισσότερα
Ακίνητα προς Πώληση
περισσότερα

  Τελευταία Νέα

  Διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης από την επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ΦΠΑ
στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων, σύμφωνα με την παρ.4 του Αρθ-6 του Κώδικα ΦΠΑ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κυρωση με τον Ν-2859/00  ΦΕΚ-248/Α/00), όπως ισχύουν μετά το Ν-3427/05   (ΦΕΚ-312/Α/05):

α) της παρ.4 του Αρθ-6, β) της παρ.5 του Αρθ-6, γ) της παρ.2 του Αρθ-59, δ) της παρ.3 του Αρθ-64.

2. Την κοινή Αποφ-37930/ΔΙΟΕ/1264/04 (ΦΕΚ-1432/Β/04) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί "Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών".

3. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για τη χορήγηση εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων.

4. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης της εξαίρεσης που προβλέπεται από την παρ.4 του Αρθ-6   του Κώδικα ΦΠΑ (Ν-2859/00), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κάτωθι:

2. Με αίτηση του υποκειμένου, που υποβάλλεται στην αρμόδια για την έδρα του ΔΟΥ, όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1, χορηγείται εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του Αρθ-6 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν-2859/00), αναφορικά με συγκεκριμένη οικοδομή, εφόσον έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στην πολεοδομία για την έκδοση ή την αναθεώρηση της άδειας και έχει υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής μέχρι την 25-11-05.

3. Ο υποκείμενος υποβάλλει συνημμένα με την αίτηση του τα παρακάτω:

α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του προσυμφώνου και εργολαβικού συμβολαίου κατασκευής για τη συγκεκριμένη οικοδομή,

β) βεβαίωση, που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, από την οποία να προκύπτουν το όνομα/επωνυμία του αιτούντος την έκδοση της οικοδομικής αδείας, η διεύθυνση του οικοπέδου, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης ή αναθεώρησης της οικοδομικής αδείας καθώς και η κατάθεση πλήρους φακέλου για την έκδοση ή την αναθεώρηση της άδειας, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, για τη συγκεκριμένη οικοδομή μέχρι και 25-11-05.

γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οικοδομής που εκδίδεται ή αναθεωρείται από 1-1-06.

4. Με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδεται απόφαση, όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2, για χορήγηση εξαίρεσης από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ εις τετραπλούν. Ένα αντίτυπο αυτής διαβιβάζεται στη ΔΟΥ της περιοχής του ακινήτου, ένα επιδίδεται στον αιτούντα, ένα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση 13η Φορολογίας Κεφαλαίου και ένα παραμένει στο αρχείο της ΔΟΥ. Αντίγραφο της απόφασης εξαίρεσης επισυνάπτεται από τον υποκείμενο σε κάθε δήλωση μεταβίβασης κατά την υποβολή της στη ΔΟΥ. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί και η εξαίρεση να χορηγηθεί, πριν τη δήλωση έναρξης εργασιών του υποκαταστήματος για τη συγκεκριμένη οικοδομή. Ειδικά για τις περιπτώσεις που έχουν διενεργηθεί πράξεις πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης, η αίτηση εξαίρεσης μπορεί να υποβληθεί και η εξαίρεση να χορηγηθεί μέχρι και τις 28 Απριλίου 2006 (*).

    (* Σ.Σ Σύμφωνα με την Αποφ-1039239/2727/610/Α0014/06 ΦΕΚ-554/Β/4-5-06,
    παρατείνεται έως και τις 30-6-06 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης και τη
    χορήγηση εξαίρεσης απο τον ΦΠΑ για της πράξεις που διενεργήθηκαν ή θα
    διενεργηθούν απο κατασκευαστικές επιχειρήσεις μέχρι και 31-5-06, κατά τις
    διατάξεις της παρ.4 Αρθ-6 του Κώδικα ΦΠΑ, η οποία έληγε στις 28-4-06)

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006